Rarotongan: Māori Kūki ‘Āirani/Cook Islands Maori

Today’s letter is R, for the language Rarotongan.

(source)

Continue reading “Rarotongan: Māori Kūki ‘Āirani/Cook Islands Maori”